Ερευνητικά Εργαλεία

165x165

Διεξαγωγή δημοσκόπησης-στιγμιοτύπου

Στιγμιαία αποτύπωση της κοινής γνώμης αναφορικά με τρέχοντα κοινωνικο-οικονομικά, πολιτικά ή εμπορικά ζητήματα.

 

165x165

Διεξαγωγή κυλιόμενων δημοσκοπήσεων

Διαχρονική μελέτη της κοινής γνώμης επί ενός ζητήματος με στόχο την καταγραφή πιθανών σεναρίων μελλοντικής εξέλιξης του φαινομένου.

 

165x165

Διεξαγωγή focusgroups

Ανίχνευση και αποσαφήνιση των βαθύτερων (ψυχολογικών ή δομικών) αιτιών διαμόρφωσης μιας κοινωνικής θέσης έναντι προσώπων και θεμάτων υπό συνθήκες δυναμικής αλληλεπίδρασης των υποκειμένων της έρευνας.

 

165x165

Ανάλυση σχέσεων επιχείρησης ή οργανισμού με το περιβάλλον του

Διερεύνηση της γνώμης των stakeholders (πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, ΜΜΕ, ΜΚΟ, εργαζόμενοι) στο πλαίσιο οικοδόμησης σχέσης αμοιβαίας ωφέλειας ανάμεσα στην εταιρεία και στο περιβάλλον της.

 

165x165

Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης

Διερεύνηση της γνώμης των εργαζομένων για το εργασιακό τους περιβάλλον με στόχο της βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.